Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu

Género: Comedia, Fantasía, Harem, Ecchi

Episodio 1

 1. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 1.part01
 2. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 1.part02
 3. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 1.part03
 4. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 1.part04
 5. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 1.part05
 6. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 1.part06
 7. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 1.part07
 8. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 1.part08
 9. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 1.part09
 10. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 1.part10
 11. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 1.part11
 12. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 1.part12
 13. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 1.part13
 14. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 1.part14
 15. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 1.part15
 16. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 1.part16
 17. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 1.part17
 18. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 1.part18
 19. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 1.part19

Episodio 2

 1. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 2.part01
 2. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 2.part02
 3. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 2.part03
 4. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 2.part04
 5. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 2.part05
 6. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 2.part06
 7. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 2.part07
 8. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 2.part08
 9. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 2.part09
 10. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 2.part10
 11. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 2.part11
 12. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 2.part12
 13. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 2.part13

Episodio 3

 1. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 3.part01
 2. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 3.part02
 3. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 3.part03
 4. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 3.part04
 5. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 3.part05
 6. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 3.part06
 7. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 3.part07
 8. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 3.part08
 9. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 3.part09
 10. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 3.part10
 11. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 3.part11
 12. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 3.part12
 13. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 3.part13

Episodio 4

 1. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 4.part01
 2. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 4.part02
 3. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 4.part03
 4. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 4.part04
 5. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 4.part05
 6. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 4.part06
 7. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 4.part07
 8. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 4.part08
 9. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 4.part09
 10. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 4.part10
 11. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 4.part11
 12. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 4.part12
 13. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 4.part13

Episodio 5

 1. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 5.part01
 2. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 5.part02
 3. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 5.part03
 4. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 5.part04
 5. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 5.part05
 6. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 5.part06
 7. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 5.part07
 8. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 5.part08
 9. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 5.part09
 10. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 5.part10
 11. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 5.part11
 12. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 5.part12
 13. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 5.part13

Episodio 6

 1. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 6.part01
 2. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 6.part02
 3. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 6.part03
 4. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 6.part04
 5. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 6.part05
 6. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 6.part06
 7. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 6.part07
 8. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 6.part08
 9. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 6.part09
 10. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 6.part10
 11. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 6.part11
 12. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 6.part12
 13. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 6.part13

Episodio 7

 1. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 7.part01
 2. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 7.part02
 3. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 7.part03
 4. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 7.part04
 5. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 7.part05
 6. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 7.part06
 7. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 7.part07
 8. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 7.part08
 9. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 7.part09
 10. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 7.part10
 11. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 7.part11
 12. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 7.part12
 13. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 7.part13

Episodio 8

 1. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 8.part01
 2. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 8.part02
 3. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 8.part03
 4. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 8.part04
 5. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 8.part05
 6. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 8.part06
 7. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 8.part07
 8. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 8.part08
 9. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 8.part09
 10. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 8.part10
 11. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 8.part11
 12. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 8.part12
 13. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 8.part13

Episodio 9

 1. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 9.part01
 2. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 9.part02
 3. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 9.part03
 4. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 9.part04
 5. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 9.part05
 6. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 9.part06
 7. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 9.part07
 8. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 9.part08
 9. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 9.part09
 10. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 9.part10
 11. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 9.part11
 12. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 9.part12
 13. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 9.part13

Episodio 10

 1. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 10.part01
 2. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 10.part02
 3. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 10.part03
 4. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 10.part04
 5. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 10.part05
 6. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 10.part06
 7. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 10.part07
 8. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 10.part08
 9. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 10.part09
 10. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 10.part10
 11. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 10.part11
 12. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 10.part12
 13. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 10.part13

Episodio 11

 1. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 11.part01
 2. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 11.part02
 3. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 11.part03
 4. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 11.part04
 5. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 11.part05
 6. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 11.part06
 7. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 11.part07
 8. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 11.part08
 9. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 11.part09
 10. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 11.part10
 11. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 11.part11
 12. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 11.part12
 13. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 11.part13

Episodio 12

 1. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 12.part01
 2. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 12.part02
 3. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 12.part03
 4. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 12.part04
 5. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 12.part05
 6. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 12.part06
 7. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 12.part07
 8. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 12.part08
 9. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 12.part09
 10. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 12.part10
 11. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 12.part11
 12. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 12.part12
 13. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – 12.part13

Danos tu opinion de la serie

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...
Sobre midoriya 145 Artículos
Mi nombre Kevin. Soy de Santiago de Cuba, específicamente de Palma Soriano o Guamá. Soy gran fan de la cultura japonesa, en el centro está el anime. Ahora tengo 18. Mis series favoritas son: Highschool DxD, Hunter x Hunter, Monogatarie (series), Boku No Hero Academia y One Piece, no necesariamente en ese orden.

5 Comentarios

 1. de los q he visto este es el mejor citio en todos los aspectos; yo colecciono mangas buscame en el TS x l0l0 para comparar notas si te interesa.

  PD:No entiendo la gracia de la casilla de humano 😛

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*